Положение о психологической службе УИПА

 • Загальні положення
 1. Основною метою діяльності психологічної служби Української інженерно-педагогічної академії є психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров’я та соціального благополуччя студентів та співробітників академії. Соціально – педагогічний патронаж спрямований на надання соціально-педагогічної допомоги студентам, викладачам, науково-педагогічним працівникам академії з метою допомоги подолання ними життєвих трудноців та підвищення соціального статусу.
 2. Психологічна служба запезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку студентів, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань навчальних закладів.
 3. Психологічна служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальную середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», «Про позашкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.
 4. Діяльність психологічної служби Української інженерно-педагогічної академії забезпечується практичними психологами та соціальними педагогами.
 5. Психологічна служба УІПА співпрацює з органами охорони здоров’я, працы та соціального захисту населення, сымъ, молоды та спорту, внутрышніх справ та іншими органами виконавчої влади, а також громадянськими організаціями.
 6. Це Положення визначає основні завдання, зміст діяльнеості, структуру, управління та фінансування психологічної служби Української інженерно-педагогічної академії.
 7. Посади практичних психологів та соціальних педагогів уводяться в штатний розклад академії відповідно до нормативів чисельності практичних психологів і соціальних педагогів, згідно з додатком.
 •  Основні завдання психологічної служби
 1. Основні завдання психологічної служби Української інженерно-педагогічної академії полягають у наступному:

-сприянні повноцінному розвитку особистості студентів на кожному віковому етапі, створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;

-забезпеченні індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного дослідження;

-профілактиці і корекції відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку студентів; -професійному відборі та профорієнтації студентів на успішне оволодіння професієй;

-укріпленні психічного здоров’я студентів та викладачів академії;

-.підвищення психолого-педагогічної кваліфікації викладачів: ознайомлення з новими методами та формами викладацької діяльності, інформація про новітні досягнення психологічної та педагогічної науки, виховання психологічної культури професорсько-викладацького складу академії.

- формування психологічної готовності студентів до майбутньої професійної діяльності як керівників виробничих та учбових колективів, розвиток організаторських здібностей, навичок соціальної взаємодії, вмінь ділового та міжособистісного спілкування.

 1. Основними видами діяльності психологічної служби є:

-діагностика – психологічне обстеження студентів, їхніх груп та колективів, моніторинг змісту і умов індивідуального розвитку студентів, визначенння причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання; – корекція – здійснення психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально-корисної життєвої перспективи; -реабілітація – надання психолого-педагогічної допомоги студентам, які перебувають у кризовому стані (постраждали від соціальних, техногенних,природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності; -профілактика – своєчасне попеедження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі; -прогностика – розробка і застосування моделей поведіднки групи та особистості у різних умовах, проектування змісту і напрямів індивідуального розвитку студентів і складання на цій основі життєвих планів, визначення тенденцій розвитку груп та міжгрупових відносин.

Психологичне консультування

-Консультування викладачів та кураторів з метою надання допомоги у підборі оптимальних методів роботи зі студентами, профілактики педагогічних помилок, рішення складних психолого-педагогічних ситуацій.

- Индивидуальная психодиагностика и консультирование студентов с целью: ускорения адаптации к условиям обучения с учётом специфики вуза и факультета; выбора оптимального стиля учебной работы; психологической помощи в решении сложившихся личных проблем.

- Соціально-психологічна діагностика структури студентських груп з метою активізації учбової мотивації, встановлення позитивного психологічного клімату, профілактики конфліктів.

Рекреаційна робота.

- Мобілілзація психорегулюючих методів щодо підтримки високого рівня розумової та фізичної здібності до роботи студентів на викладачів, впровадження в учбовий процес приёмов, зменшуючих стан монотонії та втоми.

- Впровадженння психолого-педагогічних вправ та методів, які впливають на формування вмінь активного відпочинку, підвищенню работоспособності( в учбовому процесі, під час проживання студентів у гуртожитках, під час виробничої практики та ін.)

- Проведення тренінгів та занять з аутогенних тренувань, навчання студентів та співробітників вузу навичкам самоконтролю та саморегуляції емоційних станів.

Науково-дослідницька робота.

- Розробка та застосування системи психологічних показників для контролю та оцінювання успішності проходження учбового і виховного процесів; апробації нових форм та методів учбово-виховної роботи.

- допомога у виконанні конкретних дослідницьких завдань, які виникають в умовах роботи в академії, окремих факультетів та кафедр, при розробці стратегічних управлінських рішень.

- психолого-педагогічне забезпечення використання нових методів та засобів навчання.. – психодіагностичне обстеження щодо надання своєчасної допомоги студентам та співробітникам, які цього потребують.

- психодіагностичні дослідження для надання своєчасної психологнічної допомоги (у разі психічного перевантаження, депресії, нервового зриву та ін.)

 1. Психологічна служба Української інженерно-педагогічної академії функціонує на наступних рівнях:

-науковому, на якому вивчає закономірності психічного розвитку і формування особистості студента з метою розробки методів і методик професійного застосування психологічних знань;

-прикладному, який здійснює соціально-психологічне забезпечення процесу навчання і виховання, професійну підготовку та підвищення кваліфікації фахівців;

- практичному, на якому забезпечує безпосередньо роботу практичних психологів, соціальних педагогів академії.

 1. Діяльність психологічної служби Української інженерно-педагогічної академії включає такі основні напрями:

- консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання, виховання і розвитку студентів;

-просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в навчальному закладі та у сім’ї;

-превентивне виховання (під час навчальної та виховної діяльності),метою якого є формування у студентів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров’я; профілактика алкоголізму, наркоманії, ВІЛ-інфекції і злочинності.

 •  Структура та управління психологічною службою
 1. Психологічна служба академії є її підрозділом та адміністративно підкоряється ректору (проректору по учбовій роботі) План роботи психологічної служби затверджується Вченою радою академії.
 2. До складу психологічної служби академії входить практичний психолог та соціальний педагог.
 •  Зміст діяльності психологічної служби Української інженерно-педагогічної академії.

До змісту діяльності психологічної служби УІПА відноситься наступні напрямки:

1. Розробка комплексу методів для психодіагностики індивідуально-психологічних особливостей при прийомі абітурієнтів.Організація професійного відбіру абітурієнтів на конкретні фахи УІПА.

2. Визначення схильності до інженерно-педагогічних фахів у студентів в процесі навчання.

3. Лонгигюдний контроль психологічної адаптації студентів до процесу навчання в вузі.

4. Лонгитюдний контроль розвитку пізнавальної діяльності студентів в процесі навчання. Дослідження динаміки емоційних станів студентів в процесі навчання.

5. Розробка методів профілактики стресових станів у студентів, які виникають в процесі навчання.Дослідження психологічної структури учбових груп та розробка методів оптимізації психологічного клімату в учбових групах.

6. Розробка психологічних методів навчання студентів культурі спілкування.Проведення психологічних тренінгів по формуванню у студентів культури взаємовідносин.

7. Розробка методів профілактики та вирішення конфліктних ситуацій:а)в студентських групах; б)в колективах викладачів;в)в процесі спілкування викладачів та студентів. Розвиток психологічної культури студентів та викладачів.

8. Організація консультування для студентів та викладачів з оптимізації пізнавальной діяльності. • оптимізація процесів пам’яті; • розвиток логічного мишлення; • оптимізація процесів уваги; • розвиток культури мови.

9. Дослідження індивідуально-психологічних особливостей студентів для цілей учбово-виховної роботи в навчальних групах.

10. Проведення психологічних консультацій з проблем особистісних взаємовідносин.:

• між студентами в групах;

• в студентських сім’ях .

• психодіагностика студентів та викладачів в разі звернення до практикуючого психолога та в межах психолого-педагогічних досліджень ;

• психопрофілактика студентів та науково-педагогічного персоналу з метою формування навичок здорового засобу життя на діяльності.

• психокорекція негативних станів та негативних психічних проявів студентів, які можуть буди виявлені під час психодіагностики та в разі звернень до практикуючого психолога чи соціального педагога.

 1.  Практичний психолог психологічної служби академії:

-бере участь у здійстненні освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного індивідуального розвитку студентів, збереження їх повноцінного психічного здоров’я;

-проводить психолого-педагогічну діагностику готовності студента до навчання та сприяє їх адаптації до нових умов навчально-виховного процесу допомагає у віборі навчального закладу згідно з рівнем психічного розвитку;

-розробляє та впроваджує розвивальні, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей вихованців, учнів, студентів;

-сприяє вибору учнями і студентами професій з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готує студентів до самостійного життя та майбутньої професійної діяльності, здійснює превентивне виховання, профілактику злочинності, алкоголізму та наркоманії, інших залежностей і шкідливих звичок серед студентів;

-проводить психологічну діагностику і психолого-педагогічну корекцію девіантної поведінки студентів;

-формує психологічну культуру студентів, педагогів, батьків або осіб, які іх замінюють, консультує з питань психології, її практичного використання .

 1.  Соціальний педагог психологічної служби академії:

-вивчає та оцінює особливості діяльності і розвитку студентів, мікроколективу (групи),студентського колективу в цілому, молодіжних організацій;

-досліджує спрямованість впливу мікросередовища, особливосьей сім’ї та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу соціального середовища та джерела негативного впливу на студентів;

-прогнозує на основі спостережень та досліджень посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості студента чи групи;

-прогнозує результати навчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистості;

-дає рекомендації студентам, батькам, або особам,які їх замінюють, викладачам та іншим особам з питань соціальної педагогіки; надає необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу дитячим та молодіжним громадським організаціям, студентам, які потребують пілкування чи перебувають у складних життєвих обставинах;

-сприяє захисту прав студентів, представляє їхні інтереси у правоохоронних та судових органах;

-надає соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб студентів, здійснює соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, соціально-педагогічний патронах соціально незахицених категорій вихованців, студенців; сприяє соціальному і професійному визначенню особистості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді.

 1.  Працівник психологічної служби повинен:

-керуватия етичним кодексом психолога;

-дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність студентів, захищати їх від будь яких форм фізичного, або психічного насильства;

-будувати свою діяльність на основі доброзичливості, довіри у тісному співробітництві з усіма учасниками педагогічного процесу;

-пропагувати здоровий спосіцб життя, підвищувати рівень психологічних знань педагогічних працівників і батьків,або осіб, які їх замчнюють;

-зберігати професійну таємницю, не поширювати відомостей, отриманих в процесі діагностики, або корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди студенту чи їх оточенню;

-постійно підвищувати свій професійний рівень;

-знати програмно-методичні матеріали і документи щодо обсягу, рівня знань, розвитку рівні студентів, вимоги державних стандартів до забезпечення навчально-виховного процесу, основні напрями і перспективи розвитку освіти, психолого-педагогічної науки.

 1.  Тривалість робочого тижня практичного психолога та соціального педагога визначається чинним законодавством з урахуванням типу навчального закладу.